Roskilde Kommune
Målgruppe: Elever på erhvervsskoler
Projektperiode: 01/01 - 2014 - 31/12 - 2016

Bevægelse på Erhvervsskoler

 

Uddybende Case rapport kan findes her: Case rapport – Bevægelse på Erhvervsskoler

Projektbeskrivelse

Roskilde Kommune ønsker i tæt samarbejde med Roskilde Handelsskole Grunduddannelse (HG), at udvikle et koordineret samarbejde om strukturerede idrætstilbud til eleverne i organiserede rammer, hvor foreningslivet vil være den centrale aktør.

Kort fortalt handler projektet om, at 4 hold fra Roskilde Handelsskole grunduddannelse modtager fire ugentlige idræts- og bevægelsestimer via koordinerede forløb.

Projektets realiserbarhed og seriøsitet skal bl.a. ses i lyset af, at HG selv finansierer de ekstra lærer- og ledertimer i projektperioden.
Vi ønsker med dette banebrydende bevægelsesprojekt at udvikle en realistisk struktur, som gør det muligt for erhvervsskoler at forankre bevægelse som en naturlig del af skolens drift, uden at skolen tilføres store økonomiske omkostninger efter projektophør.

Projektet tager udgangspunkt i tidligere erfaringer fra kultur- og idrætsprojekter. Erfaringen har vist, at et konkret samarbejde med en erhvervsskole om bevægelse skal lægges tæt på skolens kerneydelse, og at fastholdelse, fravær og trivsel er centrale temaer, som skal tænkes ind i udmøntningen fra start. Det gør efterfølgende projektet mere realistisk at forankre i driften særligt pga. taxametersystemet, som gør, at erhvervsskolen har en økonomisk interesse i at udvikle metoder, som mindsker fx frafaldet.

Vi ønsker at undersøge effekten af strukturerede og koordinerede idrætstilbud til en gruppe unge, der i høj grad er motions- og foreningsuvante. Det er en målgruppe, som frafalder det organiserede foreningsliv og ikke dyrker så meget idræt som f.eks. unge i gymnasieskolen. Der er også tale om unge, der i højere grad frafalder deres uddannelse, enten via omvalg eller som falder helt ud af uddannelsessystemet. Vi ønsker derfor i samarbejde med HG at udvikle metoder og strukturer, som kan bidrage til en større fastholdelse i uddannelse ved at sætte fokus på bevægelse og sundhed som en løftestang.

Projektet vil skabe og udvikle koordinerede forløb ved at bruge nye metoder og involvere nye samarbejdspartnere bl.a. ved aktivt at inddrage flere specialforbund i samarbejde med Roskildes foreningsliv og Roskilde Idræts Union (RIU).

Målsætning

Overordnet mål

  • At undersøge om øget bevægelse kan nedsætte frafaldet på HG. Herigennem at undersøge, hvilket rolle trivsel og fysisk sundhed spiller heri.
  • At udvikle og fremvise realistiske metoder, som gør det attraktivt for erhvervsskoler strukturelt at implementere og forankre bevægelse, som en del af driften.
  • At flere unge får kontakt med foreningslivet igennem gode oplevelser.

Effektmål

Effekterne er beregnet hos de 4 projekthold ift. kontrolgruppen
Der udarbejdes et kvantitativt forskningsdesign til måling af effektmål:

  • 1. år: En frafaldsforbedring på 15 % (*1)
  • 2 år: En frafaldsforbedring på 17.5 % (*2).
  • 1-2 år: 10 % mindre fraværsforbedring.
  • 1-2 år: Vi ønsker, at kunne måle en forbedring på elevernes karakterer.
  • Social sundhed og øget trivsel ved spørgeskemaundersøgelse.
  • At 5 % af de unge i projektet har meldt sig ind i en idrætsforening det første år.

(*1): Hvis kontrolgruppen har en frafaldsprocent på 15 %, så skal projektholdets være på 12,75 %
(*2): Hvis kontrolgruppen har en frafaldsprocent på 15 %, så skal projektholdets være på 12,38 %

Målgruppe

Handelsskoleelever. Eleverne er Motions- og foreningsuvante set i forhold til unge på fx Gymnasiet.

Projektperiode

1/1 2014 – 31/12 2016

Projektets største udfordring(er)

Elevernes motivation. Vi havde undervurderet elevernes behov for tryghed til start, hvilket gjorde at det tog lidt tid før eleverne blødte op og deltog fuldt ud.

Projektets største succesoplevelse(r)

Foreningernes deltagelse, vi har haft rigtig let ved at rekruttere foreninger og vi har flere foreninger på venteliste, som gerne vil deltage i projektet. Foreningerne nævner selv, den gode organisering og struktur som årsagen til at de finder projektet attraktivt.

Projektet har haft 11 idrætsaktiviteter det første år, heriblandt 8 idrætsforeninger.

Vi havde en del fravær til at starte med, men efter en indkøringsperiode, kom fraværet ned og under niveau ift. de øvrige fag. Eleverne var desuden positive ift. at have bevægelse i undervisningen og som idrætsfag.

Projektet har i samarbejde med DBU og Roskilde KFUM gennemført et 2-dages c-licens trænerkursus til de elever, som deltager i Breddeidrætsprojektet og helt ekstraordinært har hele 40 elever frivilligt sagt ja tak og gennemført kurset.

Frafald 1. år: Eleverne fra de 4 projektklasser havde et gennemsnitligt frafald på 19,5% mod de ”almindelige” klasser, der havde et frafald på 31,1%, hvilket betyder en frafaldsforbedring på hele 38% for eleverne i projektet.

Vigtigste læringspunkter

Vigtig med en tydelig organisering og struktur fra start.

Skab tryghed i klassen omkring bevægelse og idræt.

Lærergruppen skal involveres fra start.

Der er ikke ’kun’ idrætslærerne der skal involveres i projektgruppen, andre ’faglærere’ er centrale for legitimeringen, da det er projektgruppen der bliver kulturbærere.

Her kan du hente evalueringen af projektet

Evaluering af ‘Bevægelse på erhvervsskoler’

Presse

Ministeren satte handelsskolen i bevægelse

Video: Projekt Bevægelse KICK OFF

Video: Projekt Bevægelse

Pressemeddelse: Roskilde fastholder erhvervsskoleelever med idræt og bevægelse på skoleskemaet

Kontaktperson

Kasper Pedersen
kasperpe@roskilde.dk

Aabenraa Kommune
Gribskov Kommune
Høje Taastrup Kommune
Roskilde Kommune
Thisted Kommune
Aarhus Kommune
Mariager Fjord Kommune