Høje-Taastrup Kommune
Målgruppe: Fysisk og psykisk handicappede
Projektperiode: 01/01 - 2014 - 31/12 - 2016

Inklusion for fysisk og psykisk Handicappede

 

Uddybende Case rapport kan findes her: Case rapport – Inklusion af fysisk og psykisk Handicappede

Projektbeskrivelse

Projektet omfatter særlige motionstilbud for fysisk og psykisk handicappede med fokus på inklusion i eksisterende foreninger. Mennesker med fysiske og psykiske handicap har den særlige udfordring, at deres handicap kan gøre det svært for dem at indgå i de idrætsaktiviteter, som foreningerne udbyder.

Projekterne har til formål at udbyde aktiviteter, som imødekommer særlige målgrupper. Samtidig rummer idrætsaktiviteter også læringselementer, som den enkelte målgruppe kan drage nytte af i hverdagen.

Det samlede projekt vil indeholde 1-4 delprojekter. Projekteksempler:

 1. Idrætsaktiviteter for mennesker der er udviklingshæmmede. Denne målgruppe er udfordret i forhold til fysisk inaktivitet og har behov for tilbud der fordrer fysisk aktivitet. En hjørnesten i dette projekt er inklusion. Dette søges imødekommet igennem oprettelse af særlige hold i allerede eksisterende foreninger. Fx kunne der være tale om gymnastikhold for børn eller andre motiverende og inspirerende aktiviteter for de udviklingshæmmede.
 2. Off-road cykeltræning for unge, som på grund af psykisk handicap og/eller sociale vanskeligheder har tilknytning til kommunens støttetilbud. Her skabes et socialt fællesskab som foruden relationerne også indeholder effekterne af fysisk aktivitet. Projektet kan ses i sammenhæng med Shared Care projektet og anvende viden og inspiration herfra.
 3. Høje-Taastrup Gymnasium (HTG) har 5 asperger-klasser. ADHD er ofte en afledt del af Asperger-syndromet. Projektkonceptet ”DGI Skytten” har vist, at skydning har positive effekter i forhold til ro og koncentration for unge med ADHD. Dette projekt skal etablere og sikre vedvarende samarbejde mellem skytteforeninger og HTG, som udmønter sig i et struktureret undervisningsforløb omkring skydning og heraf de positive effekter af skydning for unge med ADHD.
 4. I samarbejde med en lokal idrætsforening, som har yoga på programmet, oprettes et hold med få deltagere for brugere af socialpsykiatrien. På sigt er formålet at sluse deltagerne ind på et ordinært hold, hvorfor den mindre holdstørrelse er et fornuftigt udgangspunkt.

I alle projekterne indtænkes introduktions- og supervisionstilbud til de frivillige for også at udvikle foreningerne til at håndtere målgruppen.

Målsætning

Overordnet mål

 • At inkludere fysisk og psykisk handicappede i idrætsforeninger.
 • Udvikle foreninger til at kunne håndtere indeværende målgruppe.
 • Give fysisk og psykisk handicappede mulighed for deltagelse og succesoplevelser i idrætsforeninger. Evt. på særligt oprettede hold.
 • Give fysisk og psykisk handicappede de sundhedsmæssige gevinster der er ved idrætsdeltagelse.

Effektmål

 • Oprettelse af målgruppeorienterede hold i idrætsforeninger, der inkluderer målgruppen
 • Etablering af samarbejde mellem idrætsforeninger og kommunale centre, der i dagligdagen arbejder med målgruppen
 • Forøgelse af medlemsantallet af fysisk og psykisk handicappede i idrætsforeningerne
 • Introduktion til arbejdet med målgruppen. Det relevante fagpersonale varetager introduktionen.
 • Gennemførelse af faglig kvalificeret supervision til frivillige i idrætsforeninger i forhold til løbende udfordringer med målgruppen og faglig backup igennem forløbet.
 • Etablering af netværk på tværs af kommunale centre, idrætsforeninger samt øvrige relevante samarbejdspartnere

Målgruppe

Fysisk og psykisk handicappede

Projektperiode

April 2014 – september 2016

Projektets største udfordring(er)

 • Der ligger en stor opgave i at få kontakt til målgruppen og få igangsat et samarbejde på tværs af kommunale centre og institutioner.
 • Det har været en udfordring, at fagpersonerne ikke var inddraget fra starten af projektet.
 • Flere foreningers bestyrelser har som udgangspunkt været interesserede i at være med, men i de fleste tilfælde har det været svært at finde instruktører/trænere, som har haft lyst til at være med i projekterne.

Projektets største succesoplevelse(r)

 • Deltagerne har været glade for aktiviteterne og der har været stor interesse for de professionelle omkring målgruppen til at tilbyde dem motionstilbud, også udenfor de rammer, de professionelle arbejder i.
 • Det forankrede samarbejde mellem gymnasiet og skytteforeningen, som efter projektperioden indgår som drift finansieret af gymnasiet.
 • Prioriteringen af skydning som en del af elevernes gymnasietid.

Vigtigste læringspunkter

 • Inddrag alle aktører så tidligt i planlægningsprocessen som muligt, så de bliver de styrende i forhold til planlægning og organisering.
 • Lokale ildsjæle i foreningen er afgørende for at kunne lykkes. Generelt lykkes inklusion ofte, når instruktøren/trænerne har særlig interesse og eller kompetencer med personer med handicap.
 • Økonomi er en afgørende faktor i forhold til at honorere de foreningsinstruktører som indgår i projektet. Uden midler til økonomi er incitamentet for foreningsinstruktørernes deltagelse for lavt.

Presse

Glæder sig især til festen 

Kontaktperson

Fritid og kultur
Fritidkultur@htk.dk

Aabenraa Kommune
Gribskov Kommune
Høje Taastrup Kommune
Roskilde Kommune
Thisted Kommune
Aarhus Kommune
Mariager Fjord Kommune