Mariagerfjord Kommune
Målgruppe: Overvægtige børn i alderen 3-18 år og deres familier.
Projektperiode: 01/01 - 2014 - 31/12 - 2016

Så Letter Vi

Projektbeskrivelse

Mariagerfjord Kommune er en af de kommuner i Region Nordjylland med flest overvægtige børn. Den overordnede målsætning for dette delprojekt er derfor etableringen af et helhedsorienteret og individuelt tilpasset tilbud til overvægtige børn og unge i alderen 3-18 år, samt deres forældre.

Delprojektet er innovativt fordi:

 • Der endnu ikke er etableret et tilbud til overvægtige børn samt deres familier
 • Der endnu ikke er etableret et samarbejde mellem Sundhed og Træning og kommunens foreningsliv
 • Det er en tværfaglig tilgang til sundhedsproblematikken om overvægtige i kommunen

Da der er tale om et tilbud med en helhedsorienteret indsats på flere niveauer, ønskes forældrene også inddraget i tilbuddet. Dette vedrører både samtale-, kost- og motionselementet. Tilbuddet vil derfor også fokusere på optimering af forældres muligheder for at være aktive sammen med deres børn eller have mulighed for at dyrke idræt på samme tid og sted som deres børn.

Tilbuddet i Mariagerfjord Kommune vil derfor udgøre følgende:

 • Et samtaleelement
 • Et kostelement
 • Et motionselement (Dette sker i samarbejde med det frivillige foreningsliv. Dvs. at det sundhedsfaglige team i SÅ LETTER VI indgår partnerskaber med foreningslivet med det formål at skabe foreningsidrætstilbud for børn med overvægt)

Erfaringer fra Aalborg Kommune fra lignende tilbud viser, at:

 • De visiterede familier løbende bør have samtaler med en sundhedsfaglig medarbejder i forhold til fastholdelse af nye vaner for kost, motion samt daglige udfordringer, hvilket har været afgørende for de visiterede familiers fastholdelse af de nye vaner.

 

 • De visiterede familier bør modtage vejledning om sundere kost, portionsstørrelser, ernæringsmærker mv. I forhold til motionselementet vil vi indgå i en dialog med målgruppen om de idrætsformer, der skal indgå i tilbuddet, for at målrette tilbuddet til deres behov og ønsker.

 

 • Børn, som kæmper med overvægt ofte er idræts- og foreningsuvante børn, som har andre behov end de idrætsvante og foreningsvante børn. Foreningsuvante børn har ofte ikke de samme kulturelle og sociale forudsætninger for at indgå i foreningslivet som de foreningsvante børn. Derudover anses det også nødvendigt at ruste det frivillige foreningsliv til at håndtere den foreningsuvante gruppe af børn. Dette vil ske via en mentorordning, hvor mentoren vil have en støttende funktion for det frivillige foreningsliv samt være medvirkende til at sikre fastholdelse af børnenes fysiske aktivitet efter overgang til foreningslivet.

Målsætning

Overordnet mål

 • Sikre opsporing og visitation af overvægtige børn samt deres familier til et personligt målrettet tilbud.
 • Etablere et fagligt og ressourcemæssigt bæredygtigt tilbud til overvægtige børn samt deres familier.
 • Inddrage foreningslivet i børnenes nærmiljø.

Strukturelle mål

 • Der udarbejdes retningslinjer for identifikation af overvægtige børn.
 • Der udarbejdes klare henvisningskanaler ved identificeret overvægt, eller om mistanke ved overvægt.
 • Retningslinjer og henvisningskanaler udbredes til alle interessenter – særlig fokus på kontakten til kommunens praktiserende læger.
 • Ruste det frivillige foreningsliv til at håndtere foreningsuvante børn.
 • Der nedsættes et tværfagligt team, hvor der skal indgå en sundhedsplejerske, en bevægelsesfaglig og en ernæringsfaglig medarbejder. Teamet står for koordinering og tilrettelæggelse af specifikke tilbud.
 • Tilbuddet etableres og planlægges i børns nærmiljø med udgangspunkt i og samarbejde med de tilstedeværende ressourcer – familien, sundhedsplejerske, socialrådgivere, lærere, frivillige foreninger mv.

Procesmål

 • Henvisningskanalerne er klare og kendte og anvendes hos alle interessenter.
 • Tilfredshed med samarbejdet omkring henvisningsproceduren blandt interessenter.
 • Tilfredshed med det etablerede tilbuddet blandt interessenter.
 • Tilfredshed med det etablerede tilbud (herunder de udbudte idrætsformer i samarbejde med det frivillige foreningsliv), samarbejdet og indholdet blandt de deltagende parter.

Effektmål

 • At andelen af overvægtige børn stagnerer i Mariagerfjord Kommune.
 • At forældre til de visiterede børn bevidstgøres om årsager og baggrund for overvægt, samt erhverver handlekompetencer i forhold til børns overvægt og evt. øvrig overvægt i familien.
 • At børns øvrige arenaer bevidstgøres om årsager og baggrund for overvægt.
 • At andelen af idrætsuvante børn som motionerer stiger.

Børnene kommer til opfølgning i det nedsatte team. Ved besøgene registreres følgende:

 • Vægt, højde, BMI, hofte/taljemål, blodtryk
 • Screening for:
  • Livsglæde
  • Livskvalitet
  • Appetit
  • Mobning
  • Motivation
  • Kropsopfattelse

Målgruppe

Overvægtige børn i alderen 3-18 år og deres familier.

Projektperiode

1/1 2014 – 31/12 2016

Projektets største udfordring(er)

Projektets største succesoplevelse(r)

Vigtigste læringspunkter

 

Presse

Se video om projektets indhold

 asdfadsf

30 børn gik 700 kilometer på to dage 

 asdfadfdafd

Kontaktperson

Jonna Bohlbro/Anders Ring
aring@mariagerfjord.dk

 

Aabenraa Kommune
Gribskov Kommune
Høje Taastrup Kommune
Roskilde Kommune
Thisted Kommune
Aarhus Kommune
Mariager Fjord Kommune